• 86-29-88344365
  • info@jiaherb.com

有机产品

下载产品清单
项目:
选择:
关键字:
编号 产品名称 产品参数 备注
JHO-021 虎杖提取物 50.0-98.0%白藜芦醇(HPLC) Organic | Kosher | Halal | SC证书
JHO-022 五味子提取物 1.0~9.0%五味子总素(HPLC) Organic | Kosher | Halal | SC证书
JHO-023 槐米提取物 95.0%芦丁 (HPLC) Organic | Kosher | Halal | SC证书
JHO-024 茵陈提取物 10:1 Organic | Kosher | Halal | SC证书
JHO-025 问荆提取物 7.0% 有机硅(UV) Organic | Kosher | Halal | SC证书
JHO-026 盐酸小檗碱 97.0% 盐酸小檗碱 (HPLC) Organic | Kosher | Halal | SC证书
JHO-027 竹荪提取物 10:1 Organic | Kosher | Halal | SC证书
JHO-028 水飞蓟提取物 80.0%水飞蓟素 (UV) Organic | Kosher | Halal | SC证书
JHO-029 何首乌提取物 10:1 Organic | Kosher | Halal | SC证书
JHO-030 灵芝提取物 10.0~30.0%多糖 (UV) Organic | Halal | SC证书
JHO-031 山楂提取物 10.0% 山楂黄酮(UV) Organic | Kosher | Halal | SC证书
JHO-032 沙棘提取物 3.0~5.0%总黄酮(UV) Organic | Kosher | Halal | SC证书
JHO-033 紫花苜蓿提取物 4:1~20:1 Organic | Kosher | Halal | SC证书
JHO-034 鱼腥草提取物 4:1~20:1 Organic | Kosher | Halal | SC证书
JHO-035 白芍提取物 10.0% 芍药甙(HPLC) Organic | Kosher | Halal | SC证书
JHO-036 玄参(元参)提取物 4:1~20:1 Organic | Kosher | Halal | SC证书
JHO-037 前胡提取物 4:1~20:1 Organic | Kosher | Halal | SC证书
JHO-038 沙参提取物 4:1~20:1 Organic | Kosher | Halal | SC证书
JHO-039 千层塔提取物 1.0%石杉碱甲 (HPLC) Organic | Kosher | Halal | SC证书
JHO-040 车前草提取物 4:1~20:1 Organic | Kosher | Halal | SC证书